Phần 5: Skills 1
(Unit 12 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Speaking
(Nói)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

6. Now swap pairs. The human of one pair works with the Martian of the other pair. Take turns to report what your previous partner said about life on their planet to your new partner to see if he/she said similar things.
(Bây giờ đổi cặp. Con người của một cặp làm việc với người sao Hỏa của cặp kia. Lần lượt tường thuật lại những gì mà bạn cùng cặp lúc trước nói về cuộc sống trên hành tinh của họ với bạn mới để xem bạn ấy có nói những điều tương tự không.)
New human:
What kind of food did the human say she ate?
(Con người đã nói là ăn đồ ăn gì?)
New Martian:
She said that she ate rice, bread, meat, fruit and vegetables.
(Cô ấy nói rằng cô ấy ăn cơm, bánh mì, thịt, trái cây và rau quả.)
New human:
Yes, that’s right!
(Đúng vậy!)