Phần 5: Skills 1
(Unit 12 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reading
(Đọc hiểu)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. Read the text again and answer the questions.
(Đọc lại bài đọc và trả lời các câu hỏi.)
1.
What is the other name for Mars?
(Tên gọi khác của sao Hỏa là gì?)
Đáp án: It is also called the Red Planet.
Giải thích: Nó còn được gọi là Hành tinh Đỏ.
2.
What are the lowest and the highest temperatures on Mars?
(Nhiệt độ thấp nhất và cao nhất trên sao Hỏa là bao nhiêu?)
Đáp án: The lowest temperature is -87 degrees Celsius and the highest may be a bit higher than zero.
Giải thích: Nhiệt độ thấp nhất là -87 độ C và cao nhất có thể là trên 0 độ C một chút.
3.
Why is it poisonous to live on Mars?
(Tại sao lại không thể sống trên sao Hỏa?)
Đáp án: Because 95% of the atmosphere is carbon dioxide.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Which is longer, a day on Earth or a day on Mars?
(Một ngày trên Trái đất hay một ngày trên Sao Hỏa dài hơn?)
Đáp án: A day on Mars is a bit longer.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
How long is a year on Mars?
(Một năm trên sao Hỏa dài bao lâu?)
Đáp án: It is twice as long as a year on Earth.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.