Phần 5: Skills 1
(Unit 12 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reading
(Đọc hiểu)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Match the headings with the paragraphs (1-3). There is one extra.
(Nối các tiêu đề với các đoạn văn (1-3). Có một tiêu đề không dùng tới.)
A. Reasons why we may be able to live on Mars.
(Lý do tại sao chúng ta có thể sống trên Sao Hỏa.)
B. Reasons why we may not be able to live on Mars.
(Lý do tại sao chúng ta không thể sống trên Sao Hỏa.)
C. Explanation for the name of Mars.
(Giải thích cho tên gọi sao Hỏa.)
D. Reasons for explorations of Mars.
(Lý do khám phá sao Hỏa.)
Đáp án:
1- C
2- B
3- A