Phần 5: Skills 1
(Unit 12 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reading
(Đọc hiểu)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Find words in the text that have similar meanings to these words or phrases.
(Tìm các từ trong bài đọc có ý nghĩa tương tự với các từ hoặc cụm từ sau.)
1.
causing death or illness
(gây ra cái chết hoặc bệnh tật)
Đáp án: poisonous
2.
two times
(hai lần)
Đáp án: twice
3.
has, goes through
(có, trải qua)
Đáp án: experiences
4.
marks or signs showing that something happened
(dấu hiệu hoặc tín hiệu cho thấy một điều gì đó đã xảy ra)
Đáp án: traces
5.
the outside or top layer of something
(lớp ngoài cùng hoặc trên cùng của một thứ gì đó)
Đáp án: surface
6.
weather conditions of a particular place
(điều kiện thời tiết của một nơi cụ thể)
Đáp án: climate
7.
provide a place to live
(cung cấp một nơi để sống)
Đáp án: accommodate