Phần 5: Skills 1
(Unit 12 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reading
(Đọc hiểu)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 64 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1a. Look at the pictures and discuss the questions.
(Nhìn tranh và thảo luận các câu hỏi.)
1.
What are the names of the two planets in pictures A and B?
(Tên của hai hành tinh trong hình A và B là gì?)
Đáp án: Picture A depicts the Earth, and picture B depicts Mars.
Giải thích: Hình A mô tả Trái đất và hình B mô tả Sao Hỏa.
2.
How do you think the pictures are different?
(Bạn nghĩ những bức tranh khác nhau như thế nào?)
Đáp án: They are different in color.
Giải thích: Chúng khác nhau về màu sắc.
b. Read the text below and check your answers.
(Đọc bài đọc dưới đây và kiểm tra câu trả lời của bạn.)
1. Mars is called the Red Planet because of its reddish surface.
(Sao Hỏa được gọi là Hành tinh Đỏ vì bề mặt hơi đỏ của nó.)
There have been many explorations to Mars by humans since the mid-20th century.
(Đã có nhiều chuyến thám hiểm của con người tới Sao Hỏa từ giữa thế kỷ 20.)
Scientists hope that we can find another planet to accommodate human life.
(Các nhà khoa học hy vọng rằng chúng ta có thể tìm thấy một hành tinh khác phù hợp với sự sống của con người.)
2. There are major reasons why the climate on Mars is unsuitable for human life.
(Có nhiều lý do căn bản khiến khí hậu trên Sao Hỏa không phù hợp với sự sống của con người.)
Temperatures on Mars can be as low as -87 degrees Celsius and rarely get above 0 degrees Celsius.
(Nhiệt độ trên Sao Hỏa có thể thấp tới -87 độ C và hiếm khi lớn hơn 0 độ C.)
But the bigger problem is the lack of oxygen.
(Nhưng vấn đề lớn hơn là thiếu oxy.)
95% of the atmosphere is carbon dioxide (CO2), and this is poisonous to breathe.
(95% khí quyển là carbon dioxide (CO2), và con người không thể hít thở khí này.)
Moreover, there is no water on Mars even though scientists have found traces of it.
(Hơn nữa, không có nước trên sao Hỏa mặc dù các nhà khoa học đã tìm thấy dấu vết của nó.)
3. However, as early as the mid-19th century, scientists discovered that Mars had some similarities to Earth.
(Tuy nhiên, ngay từ giữa thế kỷ 19, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng Sao Hỏa có một số điểm tương đồng với Trái đất.)
A day on Mars is 24 hours, 39 minutes and 35 seconds, almost the same as a day on Earth.
(Một ngày trên Sao Hỏa là 24 giờ, 39 phút và 35 giây, gần giống như một ngày trên Trái đất.)
Mars also experiences seasons just as Earth does.
(Sao Hỏa cũng có các mùa giống như Trái đất.)
However, the seasons are twice as long because a year on Mars lasts about twice as long as an Earth year.
(Tuy nhiên, các mùa dài gấp đôi vì một năm trên Sao Hỏa kéo dài gấp đôi so với một năm trên Trái đất.)