Phần 4: Communication
(Unit 12 - Lớp 8 - Communication - trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
LIFE ON OTHER PLANETS
(CUỘC SỐNG TRÊN CÁC HÀNH TINH KHÁC)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 63 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3a. Work in pairs. Imagine you are going into space. Decide together what you will take with you. You can add any item you think necessary. Remember to give reasons.
(Làm theo cặp. Hãy tưởng tượng các bạn sẽ bay vào không gian. Cùng quyết định những thứ các bạn sẽ mang theo. Các bạn có thể thêm bất kỳ vật dùng nào mà các bạn nghĩ là cần thiết. Hãy nhớ đưa ra lý do.)
space suit (bộ đồ vũ trụ)
food tablets (viên uống thay cho đồ ăn)
space buggy (xe bốn bánh sử dụng trong không gian)
oxygen tank (bình oxy)
boots (ủng)
gloves (găng tay)
A:
I will wear a spacesuit because it may be very cold there and I won’t be able to breathe.
(Mình sẽ mặc bộ đồ vũ trụ bởi vì ở đó có thể rất lạnh và mình sẽ không thở được.)
B:
I will bring hand washing gel to clean my hands.
(Mình sẽ mang gel rửa tay để rửa tay.)
A:
I will bring oxygen tanks so that I can breathe.
(Mình sẽ mang bình oxy đi để thở.)
B:
I will bring a space buggy to move around.
(Mình sẽ mang theo xe bốn bánh để di chuyển xung quanh.)
b. Report your decisions to another pair or to the class.
(Trình bày quyết định của các bạn cho một cặp khác hoặc trước lớp.)