Phần 4: Communication
(Unit 12 - Lớp 8 - Communication - trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
LIFE ON OTHER PLANETS
(CUỘC SỐNG TRÊN CÁC HÀNH TINH KHÁC)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 63 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Work in groups to decide if you agree or disagree with each of the opinions and ideas in 1. Say why or why not.
(Làm theo nhóm để quyết định xem bạn đồng ý hay không đồng ý với từng ý kiến và ý tưởng trong bài tập 1. Nói lý do tại sao.)
- I’m not sure if I agree with Anh because the name of the planet doesn’t tell us anything about the living conditions.
(Mình không chắc có đồng ý với Anh không vì tên của hành tinh không cho chúng ta biết bất cứ điều gì về điều kiện sống ở đó.)
- I disagree with Nhi because the inhabitants there may be able to live in high temperatures. They may have bodies which can resist heat. Or they may have a special machine to cool down the atmosphere of the place where they live.
(Mình không đồng ý với Nhi vì cư dân ở đó có thể sống trong điều kiện nhiệt độ cao. Cơ thể của họ có thể chống chọi với hơi nóng. Hoặc họ có thể có một cỗ máy đặc biệt để giảm nhiệt độ bầu không khí nơi họ sống.)
- I disagree with Duc because the inhabitants there may be able to extract liquid from underground to survive. Their bodies may be adapted to the environment there. They may not need oxygen but hydrogen or nitrogen to breathe.
(Mình không đồng ý với Đức vì cư dân ở đó có thể tách chất lỏng từ dưới lòng đất để tồn tại. Cơ thể của họ có thể thích nghi với môi trường ở đó. Họ có thể không cần oxy mà là hydro hoặc nitơ để thở.)
- I disagree with Anh. Any planet can be considered powerful. Any inhabitant is proud of his/her own planet.
(Mình không đồng ý với Anh. Bất kỳ hành tinh nào cũng có thể được coi là mạnh mẽ. Bất kỳ cư dân nào cũng tự hào về hành tinh của chính mình.)