Phần 4: Communication
(Unit 12 - Lớp 8 - Communication - trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
LIFE ON OTHER PLANETS
(CUỘC SỐNG TRÊN CÁC HÀNH TINH KHÁC)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 63 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Five teenagers are discussing the possibility of other life forms in our galaxy. Read the comments they have posted on an online forum.
(Năm bạn trẻ đang thảo luận về khả năng tồn tại các dạng sống khác trong thiên hà của chúng ta. Đọc các bình luận họ đăng trên một diễn đàn trực tuyến.)
@ Duong: There might not be life on Mercury ‘cause it’s too close to the Sun so it would be too hot to live there. And it moves very fast, so the daytime would be too short. At least, humans couldn’t stand such short days.
(@ Dương: Có thể không có sự sống trên Sao Thủy vì nó quá gần Mặt trời nên sẽ quá nóng để sống ở đó. Và nó chuyển động rất nhanh, vì vậy thời gian ban ngày sẽ quá ngắn. Ít nhất thì con người không thể chịu đựng được những ngày ngắn ngủi như vậy.)
@ Nhi: I agree. I also think to be able to live on a planet, we need water; appropriate temperatures, and breathable air at the very least. But whether the planet travels fast or not is unimportant.
(@ Nhi: Mình đồng ý. Mình cũng nghĩ để có thể sống trên một hành tinh, chúng ta cần nước; nhiệt độ thích hợp, và ít nhất là không khí có thể thở được. Nhưng việc hành tinh chuyển động nhanh hay không thì không quan trọng.)
@ Duc: You are right. Do you know NASA has found two new planets, Kepler-62e and Kepler-62f, which are very similar to Earth? I believe life may be possible there… How about on Jupiter or Venus?
(@ Đức: Bạn nói đúng. Bạn có biết NASA đã tìm thấy hai hành tinh mới, Kepler-62e và Kepler-62f, rất giống với Trái đất không? Mình tin rằng có thể có sự sống ở đó. Vậy còn Sao Mộc hay Sao Kim thì sao?)
@ Trang: I imagine Jupiter is a powerful planet because Jupiter is the God of thunder and lightning. The planet is not too close to the Sun, so it’s not too hot, and life may be possible there. People there may feel very proud of the power of the planet.
(@ Trang: Mình tưởng tượng Sao Mộc là một hành tinh mạnh mẽ vì Jupiter là Thần sấm sét. Hành tinh này không quá gần Mặt trời, vì vậy, nó không quá nóng và có thể có sự sống ở đó. Mọi người ở đó có thể cảm thấy rất tự hào về sức mạnh của hành tinh này.)
@ Trang and Anh: So Venus may be a good place for lovers. Actually, it’s nearer to the Earth, so it may be easier to travel there.
(@ Trang và Anh: Vậy, Sao Kim có thể là một nơi tuyệt vời cho những cặp tình nhân. Trên thực tế, nó gần Trái đất nhất, vì vậy có thể tới đó dễ dàng hơn.)