Phần 3: A closer look 2
(Unit 12 - Lớp 8 - A closer look 2 - trang 61-62 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reported speech: questions
(Cách trần thuật câu hỏi)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 62 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. Work in groups of three. One is Nick and the others are Nick’s friends. Ask and answer questions about what Nick saw. Then report the friends’ questions and Nick’s answers to the whole class.
(Làm việc theo nhóm ba. Một người là Nick và những người còn lại là bạn Nick. Hỏi và trả lời câu hỏi về những gì Nick đã nhìn thấy. Sau đó tường thuật câu hỏi của các bạn và câu trả lời của Nick cho cả lớp.)
Nick:
I saw a UFO yesterday.
(Hôm qua mình đã nhìn thấy một UFO.)
A:
What were you doing when you saw it?
(Lúc đó bạn đang làm gì?)
Nick:
I was going for a walk.
(Mình đang đi dạo.)
B:
And what else did you see?
(Và bạn còn thấy gì nữa?)
Nick:
I saw an alien coming out of the UFO.
(Mình thấy một người ngoài hành tinh bước ra từ UFO.)
A:
How did you feel when you saw the alien?
(Bạn cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy người ngoài hành tinh?)
Nick:
I felt so scared.
(Mình cảm thấy rất sợ hãi.)
B:
What did the alien look like?
(Người ngoài hành tinh trông như thế nào?)
Nick:
It had a big head with 3 eyes, and its skin was green.
(Nó có cái đầu to với 3 mắt và da màu xanh lá cây.)
A:
How long did the UFO stay there?
(UFO đã ở đó bao lâu?)
Nick:
Just about 5 minutes.
(Chỉ khoảng 5 phút.)
A asked what Nick had been doing when he saw the UFO.
(A hỏi Nick đang làm gì khi nhìn thấy UFO.)
Nick said that he had been going for a walk.
(Nick nói rằng cậu ấy đang đi dạo.)
B asked what else Nick had seen.
(B hỏi Nick còn thấy gì nữa.)
Nick said that he had seen an alien coming out of the UFO.
(Nick nói rằng cậu ấy đã nhìn thấy một người ngoài hành tinh bước ra từ UFO.)