Phần 3: A closer look 2
(Unit 12 - Lớp 8 - A closer look 2 - trang 61-62 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reported speech: questions
(Cách trần thuật câu hỏi)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 62 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. Read other questions by the interviewer. Rewrite them as reported questions.
(Đọc các câu hỏi khác của phóng viên. Viết lại chúng dưới dạng câu hỏi gián tiếp.)
1.
“Do you go for a walk every day?”
(Cháu có đi dạo mỗi ngày không?)
→ The interviewer asked if he went for a walk every day.
(Phóng viên hỏi Nick có đi dạo mỗi ngày không.)
2.
“How did you feel when you saw the alien?”
(Cháu cảm thấy thế nào khi nhìn thấy người ngoài hành tinh?)
→ He asked how Nick had felt when he had seen the alien.
(Anh ấy hỏi Nick cảm thấy thế nào khi nhìn thấy người ngoài hành tinh.)
3.
“What did the alien look like?”
(Người ngoài hành tinh trông như thế nào?)
→ He asked what the alien had looked like.
(Anh ấy hỏi Nick người ngoài hành tinh trông như thế nào.)
4.
“Why didn’t you take a photo of the alien?”
(Tại sao cháu không chụp một tấm ảnh người ngoài hành tinh?)
→ He asked why Nick hadn’t taken a photo of the alien.
(Anh ấy hỏi Nick tại sao không chụp một tấm ảnh người ngoài hành tinh.)
5.
“How long did the UFO stay there?”
(Vật thể bay không xác định đã ở đó bao lâu?)
→ The interviewer asked how long the UFO had stayed there.
(Phóng viên hỏi vật thể bay không xác định đã ở đó bao lâu.)
6.
“Have you seen any UFOs since then?”
(Kể từ đó, cháu có thấy vật thể bay không xác định nào nữa không?)
→ The interviewer asked if Nick had seen any UFOs since then.
(Phóng viên hỏi kể từ đó, Nick có thấy vật thể bay không xác định nào nữa không.)