Phần 3: A closer look 2
(Unit 12 - Lớp 8 - A closer look 2 - trang 61-62 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
May and might: review
(Ôn tập: 'may' và 'might')

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 61 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Use may/might to fill each of the blank.
(Sử dụng may/might để điền vào chỗ trống.)
1.
You _______ have a little difficulty driving at night.
Đáp án: may/might
Giải thích: Bạn có thể gặp một chút khó khăn khi lái xe vào ban đêm.
2.
I _______ have an allergy to shrimp. I have never tried it.
Đáp án: may/might
Giải thích: Tôi có thể bị dị ứng với tôm. Tôi chưa từng thử ăn lần nào.
3.
We _______ go to London for a holiday, if we can still afford it.
Đáp án: may/might
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
The examiner says we _______ leave when we’ve finished.
Đáp án: may
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
I don’t know, but I _______ go to the lecture about UFOs.
Đáp án: may/might
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
Students _______ only borrow four books at a time.
Đáp án: may
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
7.
There _______ be life on other planets.
Đáp án: may/might
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
8.
Students over fifteen _______ bring a phone to school.
Đáp án: may
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.