Phần 3: A closer look 2
(Unit 12 - Lớp 8 - A closer look 2 - trang 61-62 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reported speech: questions
(Cách trần thuật câu hỏi)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 62 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Circle the correct word in italics to complete each sentence.
(Khoanh tròn từ đúng trong phần in nghiêng để hoàn thành câu.)
1.
The reporting verb in the reported question is ask/say/tell/answer.
Đáp án: ask
Giải thích: Động từ tường thuật trong câu hỏi gián tiếp là 'ask' (hỏi).
2.
We use if/that when we report Yes/No questions.
Đáp án: if
Giải thích: Chúng ta sử dụng 'if' khi tường thuật câu hỏi Có/Không.
3.
In reported questions, the subject comes before/after the verbs.
Đáp án: before
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
The tenses are the same/different in direct and reported speech.
Đáp án: different
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.