Phần 3: A closer look 2
(Unit 12 - Lớp 8 - A closer look 2 - trang 61-62 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reported speech: questions
(Cách trần thuật câu hỏi)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 62 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Nick claimed that he had seen a UFO. Read the interview between a reporter and Nick, and finish the following sentences.
(Nick nói rằng cậu ấy đã nhìn thấy một vật thể bay không xác định. Đọc cuộc phỏng vấn giữa một phóng viên và Nick, và hoàn thành các câu sau đây.)
Interview:
So, what exactly did you see?
(Vậy, chính xác thì cháu đã thấy gì?)
Nick:
I saw a UFO. It landed in a grassy area.
(Cháu đã thấy một vật thể bay không xác định. Nó hạ cánh ở một bãi cỏ rậm rạp.)
Interview:
What were you doing when you saw it?
(Lúc đó cháu đang làm gì?)
Nick:
I was going for a walk.
(Cháu đang đi dạo.)
Interview:
What did it look like?
(Nó trông như thế nào?)
Nick:
It was very big and bright and it looked like a big disc in the sky.
(Nó rất to và sáng và nó trông giống như một cái đĩa lớn trên bầu trời.)
Interview:
And what else did you see?
(Và cháu còn thấy gì nữa?)
Nick:
I saw an alien coming out of the UFO.
(Cháu thấy một người ngoài hành tinh bước ra từ đó.)
Interview:
Did the alien see you?
(Người ngoài hành tinh có nhìn thấy cháu không?)
Nick:
I don’t know. When I saw it, I hid behind a big tree.
(Cháu không biết. Khi nhìn thấy nó, cháu đã nấp đằng sau một cái cây lớn.)
1.
The interviewer asked Nick ______ exactly he had seen.
Đáp án: what
Giải thích: Phóng viên hỏi Nick chính xác thì cậu ấy đã trông thấy gì.
2.
Nick answered that he _______ a UFO. He said it _______ in a grassy area.
Đáp án: had seen; had landed
Giải thích: Nick trả lời rằng cậu ấy đã thấy một vật thể bay không xác định. Cậu ấy nói nó hạ cánh ở một bãi cỏ rậm rạp.
3.
The interviewer asked _______ Nick had been doing when he saw the UFO.
Đáp án: what
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Nick said that he _______ for a walk.
Đáp án: had been going
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
The interviewer asked what it _______ like.
Đáp án: had looked
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
Nick said it _______ big and bright and it _______ a big disc in the sky.
Đáp án: had been; had looked like
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
7.
The interviewer also asked if the alien _______ him.
Đáp án: had seen
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
8.
Nick told the interviewer that he _______ behind a tree.
Đáp án: had hidden
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.