Phần 2: A closer look 1
(Unit 12 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation - Stress in words ending in -ful and -less
(Phát âm - Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -ful và -less)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 60 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

6. Read the following sentences and mark the stressed syllable on the words in italics. Then listen and repeat.
(Đọc các câu sau đây và đánh dấu âm tiết nhận trọng âm cho các từ in nghiêng. Sau đó nghe và nhắc lại.)
1.
Her speech on the environment was meaningful.
Đáp án: 'meaningful
Giải thích: Bài phát biểu của cô ấy về môi trường rất có ý nghĩa.
2.
My teacher is so helpful when we don’t understand something.
Đáp án: 'helpful
Giải thích: Giáo viên của mình giúp đỡ rất nhiều khi chúng mình không hiểu điều gì đó.
3.
I was helpless to stop the dog biting me.
Đáp án: 'helpless
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
This dictionary is so useful.
Đáp án: 'useful
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
There is plentiful water for life on Earth.
Đáp án: 'plentiful
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.