Phần 2: A closer look 1
(Unit 12 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation - Stress in words ending in -ful and -less
(Phát âm - Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -ful và -less)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 60 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. Put the stress in the correct place in the words. Then listen and check.
(Đặt trọng âm vào đúng chỗ trong các từ. Sau đó nghe và kiểm tra.)
'thoughtless (thiếu suy nghĩ)
'meaningful (có ý nghĩa)
'helpless (bất lực)
'meaningless (vô nghĩa)
'helpful (hữu ích)
'thoughtful (chu đáo)
'useless (vô dụng)
'plentiful (phong phú, dồi dào)
'useful (hữu ích)