Phần 2: A closer look 1
(Unit 12 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 60 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Write the names of the planets that match the Roman Gods.
(Viết tên của các hành tinh tương ứng với các vị thần La Mã.)
1.
Neptune – God of sea
(Sao Hải vương – Thần biển cả)
2.
Saturn – God of agriculture
(Sao Thổ – Thần nông nghiệp)
3.
Mars – God of war
(Sao Hoả – Thần chiến tranh)
4.
Jupiter – God of thunder and lighting
(Sao Mộc – Thần sấm sét)
5.
Venus – God of love and beauty
(Sao Kim – Thần tình yêu và sắc đẹp)