Phần 2: A closer look 1
(Unit 12 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 60 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Now scan the passage and check your answers.
(Bây giờ đọc qua đoạn văn và kiểm tra câu trả lời của bạn.)
The planets in the solar system are named after the Roman Gods.
(Các hành tinh trong hệ mặt trời được đặt theo tên của các vị thần La Mã.)
Mercury is the smallest and closest planet to the Sun.
(Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất và gần Mặt trời nhất.)
It is named after the Roman God Mercury, who was the fast-flying messenger of the Gods, because it moves very fast.
(Nó được đặt theo tên thần Mercury của La Mã, sứ giả của các vị thần và cũng bay rất nhanh, bởi vì nó chuyển động rất nhanh.)
Venus is the second planet from the Sun.
(Sao Kim là hành tinh thứ hai tính từ Mặt trời.)
It is named after the Roman Goddess of love and beauty.
(Nó được đặt theo tên Nữ thần tình yêu và sắc đẹp của La Mã.)
Mars is the fourth planet from the Sun and the second smallest planet.
(Sao Hỏa là hành tinh thứ tư tính từ Mặt trời và là hành tinh nhỏ thứ hai.)
It is named after the Roman God of war.
(Nó được đặt theo tên vị thần chiến tranh của La Mã.)
The fifth planet from the Sun is Jupiter.
(Hành tinh thứ năm tính từ Mặt trời là Sao Mộc.)
It is also the largest planet.
(Đây cũng là hành tinh lớn nhất.)
The Romans named the planet after the Roman God of thunder and lightning.
(Người La Mã đặt tên hành tinh này theo tên Thần sấm và sét của La Mã.)
Saturn is the sixth planet from the Sun and the second largest planet.
(Sao Thổ là hành tinh thứ sáu tính từ Mặt trời và là hành tinh lớn thứ hai.)
It is named after the Roman God of agriculture.
(Nó được đặt theo tên vị thần nông nghiệp của La Mã.)
Neptune is the eighth planet from the Sun in the Solar System.
(Sao Hải Vương là hành tinh thứ tám tính từ Mặt trời trong Hệ Mặt trời.)
It is named after the Roman God of the sea.
(Nó được đặt theo tên vị thần biển cả của La Mã.)