Phần 2: A closer look 1
(Unit 12 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 60 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Use the names of the planets in the box to label the diagram of the solar system.
(Sử dụng tên của các hành tinh trong khung để điền vào sơ đồ hệ mặt trời.)
A. Mercury
(Sao Thủy)
B. Venus
(Sao Kim)
C. Mars
(Sao Hoả)
D. Jupiter
(Sao Mộc)
E. Saturn
(Sao Thổ)
F. Neptune
(Sao Hải vương)