Phần 1: Getting started
(Unit 12 - Lớp 8 - Getting started - trang 58-59 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
What could happen to Earth?
(Điều gì có thể xảy ra với Trái đất?)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 59 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. GAME: WHAT AND WHERE
(TRÒ CHƠI: CÁI GÌ VÀ Ở ĐÂU)
Listen and follow the teacher’s instructions to play the game.
(Nghe và làm theo hướng dẫn của giáo viên để chơi trò chơi.)