Phần 1: Getting started
(Unit 12 - Lớp 8 - Getting started - trang 58-59 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
What could happen to Earth?
(Điều gì có thể xảy ra với Trái đất?)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 59 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Use the words/phrases in 2 to fill the blanks.
(Sử dụng các từ/cụm từ trong bài tập 2 để điền vào chỗ trống.)
1.
The ________ were green and they had huge heads and big eyes.
Đáp án: aliens
Giải thích: Người ngoài hành tinh có màu xanh lá cây và họ có đầu và mắt to.
2.
The aliens came out of a ________, which looked like a disk.
Đáp án: UFO
Giải thích: Người ngoài hành tinh bước ra từ một vật thể bay không xác định, trông giống như một cái đĩa.
3.
A ________ is a vehicle used for travelling on the surface of the moon.
Đáp án: space buggy
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
A moon moves round a ________ and a ________ moves round a star.
Đáp án: planet; planet
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
In a ________ environment, everything floats uncontrollably.
Đáp án: weightless
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
There are eight planets that move round the Sun in our ________.
Đáp án: solar system
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
7.
We don’t know how many solar systems there are in each ________.
Đáp án: galaxy
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
8.
Vostok 1 is the name of the ________ in which Yuri Gagarin flew into outer space.
Đáp án: spaceship
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.