Phần 1: Getting started
(Unit 12 - Lớp 8 - Getting started - trang 58-59 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
What could happen to Earth?
(Điều gì có thể xảy ra với Trái đất?)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 59 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Use the words/phrases in the box to label the pictures. Then listen and repeat.
(Sử dụng các từ/cụm từ trong khung để đặt tên cho tranh. Sau đó nghe và nhắc lại.)
1.
aliens
(người ngoài hành tinh)
2.
space buggy
(xe bốn bánh sử dụng trong không gian)
3.
UFO
(vật thể bay không xác định)
4.
weightless
(không trọng lượng)
5.
galaxy
(thiên hà)
6.
spaceship
(tàu vũ trụ)
7.
solar system
(hệ mặt trời)
8.
planet
(hành tinh)