Phần 1: Getting started
(Unit 12 - Lớp 8 - Getting started - trang 58-59 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
What could happen to Earth?
(Điều gì có thể xảy ra với Trái đất?)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 58-59 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Listen and read. (Nghe và đọc hiểu.)
Duong:
Do you know, Trang and I saw a very interesting film yesterday!
(Bạn có biết là hôm qua Trang và mình đã xem một bộ phim rất thú vị không!)
Nhi:
What was it?
(Phim gì vậy?)
Duong:
Star Trek Into Darkness.
(Chìm trong bóng tối.)
Nhi:
Oh, I like this series, but I’ve only seen Star Trek 2009. What’s Into Darkness about?
(Ồ, mình cũng thích loạt phim này, nhưng mình mới chỉ xem Star Trek 2009 thôi. Bộ phim lần này có nội dung gì?)
Duong:
Well, after their adventures on the journey to Nibiru planet in Star Trek 2009, Captain James Kirk and his crew return to Earth on the Enterprise in 2259. However, they then have to fight a dangerous terrorist John Harrison, who wants to destroy Earth.
(À, sau cuộc phiêu lưu trên hành trình đến hành tinh Nibiru trong Star Trek 2009, Thuyền trưởng James Kirk và phi hành đoàn của mình trở lại Trái đất trên Enterprise vào năm 2259. Tuy nhiên, sau đó họ phải chiến đấu với một kẻ khủng bố nguy hiểm tên là John Harrison, người muốn tiêu diệt Trái đất.)
Nhi:
Sounds thrilling!
(Nghe vẻ ly kỳ đó!)
Duong:
Yes, it was! Actually, Kirk dies trying to stop him, but fortunately, he comes back to life. It’s just a film, after all!
(Ừ, đúng vậy! Thật ra, Kirk chết khi cố ngăn hắn ta, nhưng may mắn thay, anh ta sống lại. Dù gì thì đó cũng chỉ là một bộ phim!)
Nhi:
A happy ending! But it does make me think about the real world… Could Earth ever be in that kind of danger?
(Một kết thúc có hậu! Nhưng nó khiến mình nghĩ về thế giới thực... Trái đất có thể gặp nguy hiểm kiểu đó không?)
Duong:
That’s funny, Trang also asked me what I thought would happen to Earth in the future.
(Thật buồn cười, Trang cũng hỏi mình điều gì sẽ xảy ra với Trái đất trong tương lai.)
Nhi:
And how did you answer?
(Và bạn đã trả lời như thế nào?)
Duong:
I said I didn’t know but that Earth might be run by aliens!
(Mình đã nói là không biết nhưng Trái đất có thể bị thống trị bởi người ngoài hành tinh!)
Nhi:
Ha! That’s true; nobody knows.
(Ha! Đúng; ai mà biết được chứ.)
a. Tick (v) true (T) or false (F).
(Đánh dấu (v) đúng (T) hoặc sai (F).)
1.
Duong and Trang saw a boring film yesterday.
(Hôm qua Dương và Trang xem một bộ phim nhàm chán.)
Đáp án: F
Giải thích: Dựa vào câu nói của Dương, 'Do you know, Trang and I saw a very interesting film yesterday!', ta chọn được đáp án False.
2.
Nhi has seen Star Trek 2009.
(Nhi đã xem Star Trek 2009.)
Đáp án: T
Giải thích: Dựa vào câu nói của Nhi, 'Oh, I like this series, but I’ve only seen Star Trek 2009.', ta chọn được đáp án True.
3.
Star Trek is a non-fiction film.
(Star Trek không phải là một bộ phim viễn tưởng.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Nhi and Trang sometimes think about the future of the world.
(Nhi và Trang đôi khi có nghĩ về tương lai của thế giới.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Duong sounds sure about the future of the Earth.
(Dương có vẻ chắc chắn về tương lai của Trái đất.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
b. Read the conversation again and answer the questions.
(Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi.)
1.
Who is the captain of the spaceship?
(Ai là thuyền trưởng của tàu vũ trụ?)
Đáp án: James Kirk is the captain of the spaceship.
Giải thích: James Kirk là thuyền trưởng của tàu vũ trụ.
2.
Where did the crew go in Star Trek 2009?
(Phi hành đoàn đã đi đâu trong Star Trek 2009?)
Đáp án: They went to Nibiru planet.
Giải thích: Họ đã đến hành tinh Nibiru.
3.
When does the story in Star Trek Into Darkness happen?
(Câu chuyện trong phim Chìm trong bóng tối xảy ra khi nào?)
Đáp án: It happens in 2259.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
What do you think is the Enterprise?
(Bạn nghĩ Enterprise là gì?)
Đáp án: It’s the name of the spaceship that the crew travels on.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
What does John Harrison want to do?
(John Harrison muốn làm gì?)
Đáp án: He wants to destroy Earth.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
c. Can you find the sentences in reported speech in the conversation? Underline them.
(Bạn có thể tìm thấy các câu gián tiếp trong đoạn hội thoại không? Gạch chân những câu đó.)
- That’s funny, Trang also asked me what I thought would happen to Earth in the future.
(Thật buồn cười, Trang cũng hỏi mình điều gì sẽ xảy ra với Trái đất trong tương lai.)
- I said I didn’t know but that Earth might be run by aliens!
(Mình đã nói là không biết nhưng Trái đất có thể bị thống trị bởi người ngoài hành tinh!)