Skills 1

(Các kỹ năng 1)

Unit 11 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm