Phần 8: Project
(Unit 11 - Lớp 8 - Project trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
SPACE EXPLORATION
(THÁM HIỂM KHÔNG GIAN)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 57 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Work in groups. Choose a space vehicle or machine you like from the pictures or elsewhere.
(Làm việc theo nhóm. Chọn một phương tiện di chuyển hoặc máy móc sử dụng trong không gian mà bạn thích từ tranh hoặc nguồn khác.)