Phần 7: Looking back
(Unit 11 - Lớp 8 - Looking back - trang 56-57 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Communication
(Giao tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 57 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

6. Write one prediction for each of the following fields, based on the cues and your own ideas. Then share it with the class.
(Viết một dự đoán cho từng lĩnh vực sau, dựa trên các gợi ý và ý tưởng của riêng bạn. Sau đó chia sẻ nó với lớp.)
education (giáo dục)
food (thực phẩm)
leisure (giải trí)
energy (năng lượng)
home life (cuộc sống gia đình)
transport (giao thông vận tải)
communication (thông tin liên lạc)
• solar energy all year round
(năng lượng mặt trời quanh năm)
• no schools, lessons on the Net
(không còn trường học, bài học trên mạng)
• nutrition pills instead of normal food
(thuốc dinh dưỡng thay cho thực phẩm thông thường)
• 5D-cinema at home
(rạp chiếu phim 5D tại nhà)
• home security protection with cameras
(bảo vệ an ninh gia đình với máy ảnh)
• entertainment centre at home
(trung tâm giải trí tại nhà)
• smart phone app
(ứng dụng điện thoại thông minh)

- In education, we will probably have no schools. We will have lessons on the Internet.
(Về giáo dục, có lẽ sẽ không còn trường học. Chúng ta sẽ có những bài học trên Internet.)
- For food, we will probably use nutrition pills instead of normal food.
(Đối với lĩnh vực thực phẩm, có lẽ chúng ta sẽ sử dụng thuốc dinh dưỡng thay cho thực phẩm thông thường.)
- For leisure, we will probably have 5D-cinema at home.
(Đối với lĩnh vực giải trí, có lẽ chúng ta sẽ có rạp chiếu phim 5D tại nhà.)
- In energy, we will probably use solar energy all year round.
(Về năng lượng, có lẽ chúng ta sẽ sử dụng năng lượng mặt trời quanh năm.)
- In home life, robots will probably do household chores.
(Trong cuộc sống gia đình, rô-bốt có thể sẽ làm các công việc nhà.)
- In transport, we will probably travel faster and further in flying cars and spaceships.
(Về giao thông vận tải, chúng ta có thể sẽ di chuyển nhanh hơn và xa hơn trong những chiếc ô tô bay và tàu vũ trụ.)
- In communication, email will probably replace snail mail.
(Trong lĩnh vực thông tin liên lạc, email có thể sẽ thay cho thư gửi qua đường bưu điện.)