Phần 7: Looking back
(Unit 11 - Lớp 8 - Looking back - trang 56-57 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 56 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. Rewrite these sentences in direct speech.
(Viết lại những câu sau thành câu trực tiếp.)
1.
Kien said that he had missed the train.
(Kiên nói rằng cậu ấy bị lỡ tàu.)
→ Kien said, ‘I missed/have missed the train.’
(Kiên nói: ‘Mình bị lỡ tàu’.)
2.
Duong said that he could run very fast.
(Dương nói rằng cậu ấy có thể chạy rất nhanh.)
→ Duong said, ‘I can run very fast.’
(Dương nói: ‘Mình có thể chạy rất nhanh’.)
3.
Mia told me that she would hand in the report the next day.
(Mia nói với tôi rằng cô ấy sẽ nộp báo cáo vào ngày hôm sau.)
→ ‘I’ll hand in the report tomorrow,’ Mia told me.
(Mia nói với tôi: ‘Ngày mai tôi sẽ nộp báo cáo’.)
4.
She said that she was reading a science fiction book about life on Venus.
(Cô ấy nói rằng cô ấy đang đọc một cuốn sách khoa học viễn tưởng về cuộc sống trên sao Kim.)
→ She said, ‘I’m reading a science fiction book about life on Venus.’
(Cô ấy nói: ‘Mình đang đọc một cuốn sách khoa học viễn tưởng về cuộc sống trên sao Kim’.)
5.
He told me he would be a lawyer when he grew up.
(Cậu ấy nói với tôi rằng lớn lên cậu ấy sẽ làm luật sư.)
→ ‘I’ll be a lawyer when I grow up,’ he told me.
(Cậu ấy nói với tôi: ‘Lớn lên mình sẽ làm luật sư’.)