Phần 7: Looking back
(Unit 11 - Lớp 8 - Looking back - trang 56-57 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 56 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Complete the word web with the fields that could benefit from science and technology.
(Hoàn thành sơ đồ từ vựng với các lĩnh vực có thể được hưởng lợi từ khoa học và công nghệ.)
Engineering
(Kỹ thuật)
Medicine
(Y học)
Farming
(Trồng trọt)
Space exploration
(Thám hiểm không gian)
Home life
(Cuộc sống gia đình)
Communication
(Truyền thông)
Entertainment
(Giải trí)
Architecture
(Kiến trúc)
Energy
(Năng lượng)