Phần 7: Looking back
(Unit 11 - Lớp 8 - Looking back - trang 56-57 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 56 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Write the correct form of the words in brackets.
(Viết dạng đúng của các từ trong ngoặc.)
1.
My friend said he really enjoyed doing (science) experiments and finding out how things worked.
Đáp án: scientific
Giải thích: Bạn tôi nói rằng cậu ấy thực sự thích làm các thí nghiệm khoa học và tìm hiểu cách mọi thứ hoạt động.
2.
Production of these chemicals causes serious (environment) pollution.
Đáp án: environmental
Giải thích: Sản xuất các hóa chất này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
3.
There have been major new (develop) in space research and satellite technology.
Đáp án: developments
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
It is known that new scientific (discover) are being made all the time.
Đáp án: discoveries
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
It seems (natural) for a child to spend so much time by himself or herself.
Đáp án: unnatural
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.