Looking back

(Ôn tập)

Unit 11 - Lớp 8 - Looking back - trang 56-57 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm