Phần 6: Skills 2
(Unit 11 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Listening
(Nghe)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 55 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Listen to the conversation and choose the best summary.
(Nghe đoạn hội thoại và chọn tóm tắt phù hợp nhất.)
Nick:
Hey, Duong and Chau, do you remember Dr. Nelson’s talk on science and technology?
(Này, Dương và Châu, các bạn có nhớ bài nói chuyện của TS. Nelson về khoa học và công nghệ không?)
Chau:
Yes. He said that science and technology would help us solve the world’s problems in the future.
(Có. Chú ấy nói rằng khoa học và công nghệ sẽ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề của thế giới trong tương lai.)
Nick:
Right. I think world hunger is a problem now, and developing ways to get high yields in farming will help feed the growing population on earth.
(Phải đấy. Mình nghĩ rằng nghèo đói hiện đang là một vấn đề của thế giới và việc phát triển các cách để đạt được năng suất cao trong canh tác sẽ giúp cung cấp lương thực cho dân số ngày càng tăng trên Trái đất.)
Duong:
Good point. Also we may be able to live on other planets, so overcrowding won’t be a problem any more…
(Ý hay đó. Ngoài ra, chúng ta có thể sống trên các hành tinh khác, vậy nên, tình trạng đông đúc sẽ không còn là vấn đề nữa...)
Nick:
And I like the idea of having lessons at home with a robot, and on the Internet.
(Và mình thích ý tưởng học bài ở nhà với rô-bốt và trên mạng.)
Duong:
And no more paper books. We’ll have e-books, and tablets for everything.
(Và không còn sách giấy nữa. Chúng ta sẽ có sách điện tử và máy tính bảng cho mọi thứ.)
Chau:
That doesn’t sound like a benefit to me. I’d still want to go to school. I’d like to communicate face-to-face with teachers and friends. In my opinion, science and technology will bring new problems to people.
(Điều đó có vẻ không phải là lợi ích đối với mình. Mình vẫn muốn tới trường. Mình thích giao tiếp trực tiếp với giáo viên và bạn bè. Theo mình, khoa học và công nghệ sẽ mang đến những vấn đề mới cho con người.)
Duong:
Like what?
(Chẳng hạn là gì?)
Chau:
Well, robots will bring unemployment, and high yields in farming may destroy the environment and sending people to Mars may cause pollution…
(Rô-bốt sẽ gây ra thất nghiệp, năng suất cao trong canh tác có thể hủy hoại môi trường và đưa người lên sao Hỏa có thể gây ô nhiễm...)
Nick:
You’re right: so many new problems…
(Bạn nói đúng: rất nhiều vấn đề mới...)
a. The benefits that advances in science and technology may bring to people’s lives.
(Những lợi ích mà tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống của con người.)
b. The benefits and drawbacks that advances in science and technology may bring to people’s lives.
(Những lợi ích và hạn chế mà tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống của con người.)
c. The drawbacks that advances in science and technology may bring to people’s lives.
(Những hạn chế mà tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống của con người.)
b. The benefits and drawbacks that advances in science and technology may bring to people’s lives.
(Những lợi ích và hạn chế mà tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống của con người.)