Phần 4: Communication
(Unit 11 - Lớp 8 - Communication - trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Quiz: Who invented what?
(Trắc nghiệm: Ai phát minh ra cái gì?)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Match the inventors in A with their inventions in B.
(Ghép các nhà phát minh ở cột A với các phát minh của họ ở cột B.)
AB
Thomas Edisonthe steam engine
Sir Alexander FlemingFacebook
Alexander Graham Bellthe light bulb
The Wright brotherspenicillin
James Wattthe Internet (WWW)
Mark Zuckerbergthe telephone
Tim Berners-Leethe airplane
Giải thích:
1. Thomas Edison invented the light bulb. (Thomas Edison đã phát minh ra bóng đèn.)
2. Sir Alexander Fleming discovered penicillin. (Ngài Alexander Fleming đã phát hiện ra penicillin.)
3. Alexander Graham Bell invented the telephone. (Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại.)
4. The Wright brothers invented the airplane. (Anh em nhà Wright đã phát minh ra máy bay.)
5. James Watt invented the steam engine. (James Watt đã phát minh ra động cơ hơi nước.)
6. Mark Zuckerberg invented Facebook. (Mark Zuckerberg đã phát minh ra Facebook.)
7. Tim Berners-Lee invented the Internet. (Tim Berners-Lee đã phát minh ra Internet.)