Phần 3: A closer look 2
(Unit 11 - Lớp 8 - A closer look 2 - trang 51-52 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Future tenses: review
(Ôn tập các thì tương lai)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Put the verbs in brackets into the correct tenses.
(Chia thì đúng của các động từ trong ngoặc.)
1.
By 2030 all students (have) ______ their own computers in school.
Đáp án: will have
Giải thích: Đến năm 2030, tất cả học sinh sẽ có máy tính riêng ở trường.
2.
I can’t come to your party next Friday as I (work) ______ on that day.
Đáp án: will be working
Giải thích: Tôi không thể tới dự bữa tiệc của bạn vào thứ sáu tới vì hôm đó tôi còn phải làm việc.
3.
I know she’s sick, but ______ she (be) ______ back to school tomorrow?
Đáp án: will she be
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
You (not pass) ______ your exams if you don’t start working harder.
Đáp án: won’t pass
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Whatever job you (decide) ______ to do in the future, I (support) ______ you.
Đáp án: decide; will support
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.