Phần 2: A closer look 1
(Unit 11 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 50-51 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation - Stress in words starting with un- and im-
(Phát âm - Trọng âm từ bắt đầu bằng un- và im-)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

6. Fill the gaps with one of the words in 5. Listen and check, then read the sentences.
(Điền vào chỗ trống với một trong số các từ ở bài tập 5. Nghe và kiểm tra, sau đó đọc các câu.)
1.
The teacher said this water was ______ and couldn’t be used in our experiment.
Đáp án: impure
Giải thích: Giáo viên nói nước này không tinh khiết và không thể được sử dụng trong thí nghiệm của chúng ta.
2.
Scientists have identified a link between an ______ diet and diseases.
Đáp án: unhealthy
Giải thích: Các nhà khoa học đã xác định được mối liên hệ giữa chế độ ăn uống không lành mạnh và bệnh tật.
3.
This job would be ______ without the help of a computer.
Đáp án: impossible
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Our natural resources are not ______.
Đáp án: unlimited
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
It’s no good being ______ with small children.
Đáp án: impatient
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.