Phần 2: A closer look 1
(Unit 11 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 50-51 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Give the correct form of the words in brackets.
(Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc.)
1.
Every day we hear about new (develop) in science and technology.
Đáp án: developments
Giải thích: Mỗi ngày chúng ta đều nghe nói về những phát triển mới của khoa học và công nghệ.
2.
Einstein was one of the greatest (science) in the world.
Đáp án: scientists
Giải thích: Anhxtanh là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới.
3.
The USA is a world leader in space (explore).
Đáp án: exploration
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Advances in (medicine) science will help people live longer in the future.
Đáp án: medical
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
There is a link between (economy) development and the environment.
Đáp án: economic
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.