Phần 1: Getting started
(Unit 11 - Lớp 8 - Getting started - trang 48-49 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
My battery was flat.
(Máy mình hết pin.)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 49 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. GAME
(TRÒ CHƠI)
In groups, brainstorm all the different way you have communicated so far today. The person with the most ideas is the winner.
(Thảo luận theo nhóm tất cả các cách giao tiếp khác nhau tính tới thời điểm hiện tại. Người có nhiều ý tưởng nhất là người chiến thắng.)
- having a video conference
(hội nghị trực tuyến)
- emailing
(gửi thư điện tử)
- video chatting
(trò chuyện video)
- meeting face-to-face (F2F)
(gặp mặt trực tiếp (F2F))
- using social media
(sử dụng mạng xã hội)
- sending letters (snail mail)
(gửi thư qua đường bưu điện (thư tay))
- sending instant messages (IM)
(gửi tin nhắn tức thời (IM))