Phần 3: A closer look 2
(Unit 11 - Lớp 8 - A closer look 2 - trang 51-52 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reported speech
(Lời nói gián tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

6. GAME: MY FRIEND SAID...
(TRÒ CHƠI: BẠN TÔI NÓI RẰNG...)
Each of students stands up or comes to the front of the class. One says a sentence about himself/herself. The other reports to the class.
(Mỗi học sinh đứng lên hoặc đứng trước lớp. Một người nói một câu về bản thân mình. Người còn lại tường thuật lại cho cả lớp.)
A:
I like writing code.
(Mình thích viết mã.)
B:
She said that she liked writing code.
(Bạn ấy nói rằng bạn ấy thích viết mã.)