Phần 8: Project
(Unit 11 - Lớp 8 - Project trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
SPACE EXPLORATION
(THÁM HIỂM KHÔNG GIAN)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 57 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

3. Search for information about the vehicle or machine.
(Tìm kiếm thông tin về phương tiện di chuyển hoặc máy móc đó.)
- What is the vehicle/machine called?
(Phương tiện di chuyển/máy móc đó được gọi là gì?)
It is called the Lunar Roving Vehicle or the moon buggy.
(Nó được gọi là Lunar Roving Vehicle hay xe bốn bánh sử dụng trên mặt trăng.)
- Where and when might it be used?
(Nó có thể được sử dụng ở đâu và khi nào?)
It might be used by astronauts to travel on the surface of the Moon and carry out research.
(Nó có thể được các phi hành gia sử dụng để di chuyển trên bề mặt Mặt trăng và thực hiện các nghiên cứu.)
- What energy does the vehicle/machine use?
(Phương tiện di chuyển/máy móc đó sử dụng năng lượng gì?)
It runs by electricity.
(Nó chạy bằng điện.)
- Who can control the vehicle/machine?
(Ai có thể điều khiển phương tiện di chuyển/máy móc đó?)
Astronauts can.
(Các phi hành gia.)
- What is special about this vehicle/machine?
(Phương tiện di chuyển/máy móc đó có điểm gì đặc biệt?)
It is designed to operate on the rocky moon surface which is covered in dirt.
(Nó được thiết kế để hoạt động được trên bề mặt đầy đá và bùn đất của mặt trăng.)