Phần 6: Skills 2
(Unit 11 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Writing to express agreement or disagreement
(Viết để thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 55 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. Make notes, then write a paragraph on the following topic.
(Ghi chép ý, sau đó viết một đoạn văn về chủ đề sau.)
Do you agree or disagree with the following idea?
(Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến sau?)
With the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home.
(Với sự trợ giúp của công nghệ, học sinh sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc tự học ở nhà.)

Introduction: agree
(Mở bài: đồng ý)
- Idea 1: Technology is very convenient.
(Ý 1: Công nghệ rất tiện lợi.)
- Idea 2: The Internet is very useful.
(Ý 2: Internet rất hữu ích.)
- Idea 3: Students won't have to buy textbooks or spend too much time going to school.
(Ý 3: Học sinh sẽ không phải mua sách giáo khoa hoặc dành quá nhiều thời gian đến trường.)
Conclusion: good
(Kết luận: tốt)
I agree with the idea that with the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home.
(Mình đồng ý với ý kiến cho rằng với sự trợ giúp của công nghệ, học sinh sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc tự học ở nhà.)
Firstly, it is very convenient that students can learn online whatever, whenever and wherever they want.
(Thứ nhất, thật thuận tiện khi học sinh có thể học trực tuyến bất cứ điều gì, bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu.)
Secondly, the Internet is very useful because it helps students find information easily and quickly.
(Thứ hai, Internet rất hữu ích vì nó giúp học sinh tìm kiếm thông tin dễ dàng và nhanh chóng.)
On some e-learning forums, students can ask any questions about the things they don't know and get the answers in several minutes, from people all over the world.
(Trên một số diễn đàn học tập điện tử, học sinh có thể đặt bất kỳ câu hỏi gì về những điều mình không biết và nhận được câu trả lời sau vài phút, từ khắp mọi nơi trên thế giới.)
Thirdly, students won't have to buy textbooks or spend too much time going to school.
(Thứ ba, học sinh sẽ không phải mua sách giáo khoa hoặc dành quá nhiều thời gian đến trường.)
In conclusion, technology will bring a lot of benefits to students.
(Tóm lại, công nghệ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho học sinh.)