Phần 5: Skills 1
(Unit 11 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Speaking
(Nói)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 54 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. Work in groups. Express your agreement and disagreement about how scientific advances can help us solve problems in the future.
(Làm việc theo nhóm. Thể hiện sự đồng ý và không đồng ý về những tiến bộ khoa học có thể giúp chúng ta giải quyết các vấn đề trong tương lai.)
A:
I think robots will help us do many boring or difficult jobs.
(Mình nghĩ rô-bốt sẽ giúp chúng ta làm nhiều công việc nhàm chán hoặc khó khăn.)
B:
Yes. But at the same time, they may bring a lot of unemployment.
(Đúng vậy. Nhưng đồng thời, chúng có thể gây ra tình trạng thất nghiệp.)
C:
And they’ll make us lazy and inactive.
(Và chúng sẽ khiến chúng ta lười biếng và ì ạch.)