Phần 5: Skills 1
(Unit 11 - Lớp 8 - Skills 1 - trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reading
(Đọc hiểu)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 54 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Underline the following words and phrases in the passages in 1. Match each of them with its explanation.
(Gạch chân các từ và cụm từ sau trong các đoạn văn ở bài tập 1. Ghép chúng với giải thích tương ứng.)
1. a reality (hiện thực)A. examine carefully to find out more about something (kiểm tra cẩn thận để tìm hiểu thêm về một điều gì đó)
2. explore (khám phá)B. used instead of something else (được sử dụng thay cho cái gì đó khác)
3. possibility (khả năng)C. equipment that helps save energy (thiết bị giúp tiết kiệm năng lượng)
4. replaced (thay thế)D. a thing that actually exists or happens (một điều thực sự tồn tại hoặc xảy ra)
5. anti-ageing pills (thuốc chống lão hóa)E. something that is likely to happen (điều gì đó có khả năng xảy ra)
6. energy saving devices (thiết bị tiết kiệm năng lượng)F. medicine that can prevent ageing (thuốc có thể ngăn ngừa lão hóa)
Đáp án:
1- D
2- A
3- E
4- B
5- F
6- C