Phần 4: Communication
(Unit 11 - Lớp 8 - Communication - trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Quiz: Who invented what?
(Trắc nghiệm: Ai phát minh ra cái gì?)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Work in groups. Discuss the question: Which invention is more useful?
(Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi: Phát minh nào hữu ích hơn?)
A:
The invention of the airplane is very important because it has changed the way people travel and transport goods around the world.
(Việc phát minh ra máy bay rất quan trọng vì nó đã thay đổi cách mọi người đi lại và vận chuyển hàng hóa trên khắp thế giới.)
B:
You are right. But I think the invention of penicillin is more useful because it has saved lots of lives.
(Đúng vậy. Nhưng mình nghĩ rằng việc phát minh ra penicillin hữu ích hơn vì nó giúp cứu được nhiều mạng sống.)