Phần 3: A closer look 2
(Unit 11 - Lớp 8 - A closer look 2 - trang 51-52 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reported speech
(Lời nói gián tiếp)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. Change the following sentences into reported speech, using the words given in brackets.
(Đổi các câu sau đây thành câu gián tiếp, sử dụng các từ được cho trong ngoặc.)
1.
‘I didn’t say anything at the meeting last week.’
(Tôi đã không nói bất cứ điều gì tại cuộc họp tuần trước.)
→ He said (that) he hadn’t said anything at the meeting the week before/the previous week.
(Anh ấy nói (rằng) anh ấy không nói bất cứ điều gì tại cuộc họp tuần trước.)
2.
‘This letter has been opened.’
(Bức thư này đã được mở.)
→ She told me that letter had been opened.
(Cô ấy nói với tôi rằng bức thư đó đã được mở.)
3.
‘In 50 years’ time we will probably be living on Mars.’
(50 năm nữa, chúng ta có lẽ sẽ đang sống trên sao Hỏa.)
→ Tom said that in 50 years’ time we would probably be living on Mars.
(Tom nói rằng 50 năm nữa, chúng ta có lẽ sẽ đang sống trên sao Hỏa.)
4.
‘I hope we will build a city out at sea.’
(Tôi hy vọng chúng ta sẽ xây dựng một thành phố ngoài biển.)
→ Mi said she hoped they would build a city out at sea.
(Mi nói cô hy vọng họ sẽ xây dựng một thành phố ngoài biển.)
5.
‘My wish is to become a young inventor.’
(Mong ước của tôi là trở thành một nhà phát minh trẻ tuổi.)
→ Son told us that his wish was to become a young inventor.
(Sơn nói với chúng tôi rằng ước muốn của cậu ấy là trở thành một nhà phát minh trẻ.)