Phần 2: A closer look 1
(Unit 11 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 50-51 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation - Stress in words starting with un- and im-
(Phát âm - Trọng âm từ bắt đầu bằng un- và im-)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. Listen and repeat the following words. Mark the stressed syllables in the words.
(Nghe và nhắc lại các từ sau. Đánh dấu vào các âm tiết nhận trọng âm trong các từ.)
unfore'seen (không lường trước được)
un'lucky (xui xẻo)
imma'ture (chưa trưởng thành, non nớt)
un'wise (không khôn ngoan)
im'patient (thiếu kiên nhẫn)
un'healthy (không lành mạnh)
im'pure (không tinh khiết)
un'hurt (không bị thương)
im'possible (bất khả thi)
un'limited (vô tận)
un'natural (không tự nhiên)
impo'lite (bất lịch sự)