Phần 2: A closer look 1
(Unit 11 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 50-51 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

2. Write a noun from the list under each picture.
(Viết một danh từ từ danh sách dưới mỗi bức tranh.)
1.
chemist
(nhà hóa học)
2.
software developer
(kỹ sư phát triển phần mềm)
3.
engineer
(kỹ sư)
4.
physicist
(nhà vật lý học)
5.
doctor
(bác sĩ)
6.
conservationist
(nhà bảo tồn)
7.
explorer
(nhà thám hiểm)
8.
archeologist
(nhà khảo cổ học)