Phần 2: A closer look 1
(Unit 11 - Lớp 8 - A closer look 1 - trang 50-51 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 50 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

1. Complete the following sentences with nouns indicating people.
(Hoàn thành các câu sau đây với danh từ chỉ người.)
1.
A person who gives advice is an _______.
Đáp án: adviser/advisor
Giải thích: Một người đưa ra lời khuyên là một chuyên gia tư vấn.
2.
A scientist who studies chemistry is a _______.
Đáp án: chemist
Giải thích: Một nhà khoa học nghiên cứu về hóa học là một nhà hóa học.
3.
A person whose job is to design things is a _______.
Đáp án: designer
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
A person whose job is writing programmes for computers is a _______.
Đáp án: programmer
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
A marine _______ is a scientist who studies life in the sea.
Đáp án: biologist
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.