Phần 7: Looking back
(Unit 10 - Lớp 8 - Looking back - trang 46-47 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 46 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

5. Gerund or to-infinitive?
(Danh động từ hay động từ nguyên mẫu có 'to'?)
1.
I don’t mind (talk) to her about this.
Đáp án: talking
Giải thích: Tôi không ngại nói với cô ấy chuyện này.
2.
We plan (use) video chatting to keep in touch with our family.
Đáp án: to use
Giải thích: Chúng tôi lên kế hoạch trò chuyện video để giữ liên lạc với gia đình.
3.
He’s tried very hard (show) his love to her by sending lots of flowers and presents.
Đáp án: to show
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
She dislikes (communicate) through message boards or online meetings.
Đáp án: communicating
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Lena enjoyed (chat) on the phone with her friends.
Đáp án: chatting
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
They’ve decided (have) a video conference with their colleagues right away.
Đáp án: to have
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.