Phần 7: Looking back
(Unit 10 - Lớp 8 - Looking back - trang 46-47 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 46 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới

4. Underline the correct answer.
(Gạch chân câu trả lời đúng.)
1.
She (will not be sleeping/was not sleeping) if you call at 9 p.m.
Đáp án: will not be sleeping
Giải thích: Cô ấy sẽ vẫn đang thức nếu bạn gọi lúc 9 giờ tối.
2.
They (play/will be playing) football at 10 a.m. tomorrow morning.
Đáp án: will be playing
Giải thích: Họ sẽ đang chơi bóng đá lúc 10 giờ sáng mai.
3.
What (will he be doing/will he do) this time next Monday?
Đáp án: will he be doing
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
I (am waiting/will be waiting) at the bus stop when you arrive.
Đáp án: will be waiting
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
In 200 years we (will not be using/do not use) mobile phones any more. We (will be using/will use) telepathy.
Đáp án: will not be using; will be using
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
Take the umbrella with you. It (rains/will be raining) later today.
Đáp án: will be raining
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.