Phần 5: Looking back
(Unit 1 - Lớp 11 - Looking back - trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 16 SGK tiếng Anh lớp 11 - Grammar - sách mới

1. Complete the following sentences with should or ought to in either positive or negative form.
(Hoàn thành những câu dưới đây với should hay ought to ở thể khẳng định hoặc phủ định.)
1.
I'm having so much fun at the party, but I ... go home now to revise the grammar points for my English test tomorrow.
(Tôi có rất nhiều niềm vui trong bữa tiệc, nhưng bây giờ tôi.......về nhà để ôn lại ngữ pháp cho bài kiểm tra tiếng Anh vào ngày mai.)
Đáp án: ought to
2.
Your English is very good. You ... worry so much. You... relax now.
(Tiếng Anh của bạn rất tốt. Bạn.......lo lắng quá nhiều. Bạn......thư giãn bây giờ.)
Đáp án: shouldn't; ought to
3.
I have prepared carefully for the test. I know I .........panic, but I can't help it.
(Tôi đã chuẩn bị cẩn thận cho bài kiểm tra. Tôi biết tôi.......hoảng sợ, nhưng tôi không thể.)
Đáp án: shouldn't
4.
You ........ create problems for yourself now. Instead, you ... take a break.
(Bạn......tạo ra vấn đề cho chính mình ngay bây giờ. Thay vào đó, bạn.......nghỉ ngơi.)
Đáp án: oughtn't to; should