Phần 5: Looking back
(Unit 1 - Lớp 11 - Looking back - trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation
(Phát âm)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 16 SGK tiếng Anh lớp 11 - Pronunciation - sách mới

2. Identify the stressed words and put a stress mark (’) before their stressed syllables. Listen and check your answers.
(Hãy xác định từ được nhấn âm rồi đánh dấu (') trước âm tiết được nhấn âm. Lắng nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)
1.
A: At what age were you allowed to stay at home alone?
(A: Bạn được phép ở nhà một mình năm bao nhiêu tuổi?)
B: I don't remember exactly. I think it was when I was nine or ten.
(B: Tôi không nhớ chính xác. Tôi nghĩ đó là khi tôi chín hay mười tuổi.)
Đáp án:
A: At 'what 'age were you a'llowed to 'stay at 'home a'lone?
B: I 'don't re'member e'xactly. I 'think it was when I was 'nine or 'ten.
2.
A: These jeans look really cool. Would you like to try them on?
(A: Chiếc quần jean này trông thật ngầu. Bạn có muốn mặc thử nó không?)
B: No, I don't like them. I like those over there.
(B: Không, tôi không thích nó. Tôi thích chiếc ở đằng kia cơ.)
Đáp án:
A: These 'jeans 'look 'really 'cool. Would you 'like to 'try them 'on?
B: No, I 'don't 'like them. I 'like 'those over 'there.
3.
A: Do you think life is safer in the countryside?
(A: Bạn có nghĩ cuộc sống ở nông thôn an toàn hơn không?)
B: Yes, I do. It's also cleaner.
(B: Vâng, tôi nghĩ vậy. Nó cũng sạch hơn.)
Đáp án:
A: Do you 'think 'life is 'safer in the 'countryside?
B: Yes, I 'do. It's 'also 'cleaner.