Phần 5: Looking back
(Unit 1 - Lớp 11 - Looking back - trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation
(Phát âm)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 16 SGK tiếng Anh lớp 11 - Pronunciation - sách mới

1. Identify the stressed words and put a stress mark (') before their stressed syllables in the following statements. Listen and check your answers.
(Hãy xác định từ được nhấn âm rồi đánh dấu (') trước âm tiết được nhấn âm trong những câu dưới đây. Hãy nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)
1.
Tim and his parents often argue about what time he should come home.
(Tim và cha mẹ của anh ấy thường tranh luận về thời gian mà anh ấy nên về nhà.)
Đáp án: 'Tim and his 'parents 'often 'argue about what 'time he should 'come 'home.
2.
Money is a source of conflict for many families.
(Tiền là nguồn gây ra xung đột cho nhiều gia đình.)
Đáp án: 'Money is a 'source of 'conflict for 'many 'families.
3.
Susan's parents want her to do well in school, and if that doesn't happen, her parents get angry, so she gets worried.
(Cha mẹ của Susan muốn cô ấy học tập thật tốt ở trường, và nếu điều đó không xảy ra, cha mẹ cô ấy sẽ tức giận, vì vậy cô ấy lo lắng.)
Đáp án: 'Susan's 'parents 'want her to 'do 'well in 'school, and if 'that 'doesn't 'happen, her 'parents 'get 'angry, so she 'gets 'worried.
4.
Kate's parents often complain that she doesn't help clean the house.
(Cha mẹ của Kate thường phàn nàn rằng cô ấy không giúp dọn dẹp nhà cửa.)
Đáp án: 'Kate's 'parents 'often com'plain that she 'doesn't 'help 'clean the 'house.